Bes Hakkında Rehberlik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder


BES Hakkında Rehberlik

e-BEAS HAKKINDA GENEL BİLGİ
e-BEAS nedir?

e-BEAS, elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavıdır. Çoktan seçmeli olarak yapılmakta olan sınavın amacı, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini ölçmektir. Sınav, 29 Ağustos 2009 tarih ve 27334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikin 5. maddesi gereği Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından düzenlenmektedir.

Sınava kimler katılabilir?

Sınava, aşağıdaki şartları taşıyanlar girebilir:

1.      Eğitim Durumu:

-        Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun veya bu kurumlarda öğrenci olmak

-        İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezunu olmak veya bu kurumlarda öğrenci olmak

-       Lise veya dengi okul mezunu olmak ve emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak veya Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak,

2.      Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.

3.      Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak.

Bireysel emeklilik aracılığı yapmak isteyen herkesin sınava katılımı zorunlu mu?

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmak isteyen herkesin, ilgili Yönetmelik uyarınca sınava katılması ve başarı göstermiş olması gerekmektedir. 

Emeklilik Şirketleri bünyesinde çağrı merkezi, müşteri ilişkileri bölümlerinde görev yapanların da sınava katılımı zorunlu mu?

Şirket bünyesinde veya dışında şirket adına katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve benzer isimler altında yapanlar da bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmalıdır.

Dolayısıyla sınava katılmaları ve başarı göstermiş olmaları gerekmektedir

e-BEAS yılda kaç defa yapılır?

e-BEAS sınav yapma kapasitesine paralel olarak sık aralıklarla düzenlenmektedir. Başvuruların yeterli sayıya ulaşması halinde, yılda en az iki defa olmak kaydıyla, EGM tarafından sınav açılmaktadır. Adayların sınav tarihi, başvurularını EGM’ye göndermelerinden sonra tespit edilmektedir

e-BEAS ne zamandan beri yapılıyor? Sınav tarihleri nereden görülebilir?

Sınava ilişkin duyuru 14 Mayıs 2004te Milliyet ve Vatan gazetesinde yayımlanmış olup başvurular 17 Mayıs 2004 tarihinde başlamıştır. İlk e-BEAS, 5 Temmuz 2004 tarihinde İstanbulda gerçekleştirilmiştir. Başvurusu onaylanan adaylar için yapılacak sınavların tarih ve yerleri, sınavların yapılacağı tarihten en az yedi gün önce EGMnin Internet adresinde (http://www.egm.org.tr/) duyurulmaktadır.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiliyor mu?
Yanlış olan yanıtlar doğru yanıtları etkilememektedir.

Sınavlar nerede yapılıyor?
e-BEAS; İstanbulda Emeklilik Gözetim Merkezi Sınav Salonu (Sarıkanarya Sok. No:18 Yolbulan Plaza A Blok Kat:2 Kozyatağı - İstanbul, Kozyatağı Carrefour karşısı; kroki), Ankarada Hacettepe Üniversitesi (Beytepe Yerleşkesi Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800 Beytepe, ANKARA; kroki) ve İzmirde Ege Üniversitesi(Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Binası - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi 35100 Bornova - İzmir (Bornova metro durağı karşısı.), kroki) bilgisayar salonlarında yapılmaktadır. Sınava girmek isteyen adaylar internet üzerinden doldurdukları başvuru formunda il tercihini kendileri yaparlar.

Adaylar başvuru tarihlerini, sınav tarihini ve yerini nasıl takip edebilir?

Adaylar istedikleri zaman EGM Internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru ile ilgili süre sınırlaması yoktur. Başvurular incelendikten sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav yeri, tarihi ve saati sınavın yapılacağı tarihten en az yedi gün önce EGMnin Internet adresinde (http://www.egm.org.tr) duyurulmaktadır. 

e-BEAS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınav başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 -   Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı, her sayfası imzalanmış ve T.C. kimlik mumarasını içeren başvuru formu,

-   Mezuniyet durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği veya aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisi, Yönetmelik’in 5. maddesinin 5. fıkrası gereği sınava girecek olan kişiler için, mezuniyet durumunu gösterir belge yerine, öğrenci oldukları eğitim kurumunda öğrenci olduklarını gösterir öğrenci belgesi,

-   Başvuru formundaki fotoğrafla aynı ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf,

-   Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin, adayın T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının belirtildiği banka dekontu,

-   En az lise veya dengi okul mezunu olan ve emeklilik şirketleri, sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlar nezdinde şirket personeli olarak çalışmış olduklarını belgeleyecek adaylar, bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de gönderirler:

   Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle sayılan kuruluşlar nezdinde çalışmış olduklarını gösterir (http://www.turkiye.gov.tr) veya (http://www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sigortalı hizmet dökümü ve yaptıkları göreve ilişkin olarak çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış sosyal güvenlik sicil numarasını içeren çalışma belgesi


   Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını belgeleyecek adaylar ise ilgili kurs veya stajı başarıyla tamamladığını gösteren belgeyi başvuru belgelerine eklerler

 

Yabancı uyruklu adaylar hangi belgelerle başvurmalıdır?
Yabancı uyruklu adaylardan, pasaportunun noter onaylı bir örneği ve eğitim durumunu gösteren belgeye ilişkin olarak Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneği istenmektedir.

 

Diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlardan istenen belgeler nelerdir?
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneği istenmektedir.

Başvuru belgelerinde soyadı uyuşmazlığı olması halinde, ek olarak hangi belgeler gerekmektedir?
Başvuru belgelerinde soyadı uyuşmazlığı olması halinde, evlilik cüzdanı, “önceki soyadı” hanesinin dolu olması halinde nüfus cüzdanı veya soyadı değişikliğine ilişkin mahkeme kararının bir fotokopisi başvuru belgelerine eklenmelidir.

Adaylar başvuru belgelerini hangi mercilere onaylatacaklardır?
Onaylı belgeden kastedilen noter veya belgenin alındığı kurumlar tarafından onaylanan belgeler olmakla birlikte, şirket aracılığıyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili belge onaylı olarak kabul edilecektir:

-   Mezuniyet durumunu gösteren belgenin, emeklilik şirketi veya ilgili öğretim kurumu tarafından "Aslı Gibidir" kaşesiyle onaylanmış ve imzalanmış bir örneği,

-   Denklik belgesinin emeklilik şirketi tarafından "Aslı Gibidir" kaşesiyle onaylanmış ve imzalanmış bir örneği.

Sınava tekrar girmek için başvurulduğunda tüm belgelerin tekrar gönderilmesi gerekir mi?

e-BEASa tekrar girmek için başvurmuş kişiler aşağıdaki belgeleri gönderirler.

-   Internet üzerinden tekrar doldurulan fotoğraflı ve imzalı başvuru formu

-   Sınav ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu

-   Mezuniyet veya öğrencilik durumunda değişiklik olmasında ilgili belgenin onaylı bir örneği

-   Ayrıca önceki başvuruları, emeklilik şirketleri sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlar nezdinde şirket personeli olarak çalışmış olduklarını belgelemeleri nedeniyle kabul edilen adaylar için başvuru tarihi itibarı ile son 3 yıl içinde toplam en az 1 yıl süreyle çalışmış olduklarını gösteren çalışma belgesi ve hizmet dökümü

Başvuru formu ve belgeleri nasıl ve nereye teslim edilebilir?
e-BEAS’a adına aracılık yapacağı şirket üzerinden başvuran adaylar belgelerini şirketlerine teslim edeceklerdir. Bireysel başvuran adaylar EGMye elden teslim edebilirler veya iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderebilirler.

Şirket aracılığıyla yapılan başvurularda neler gereklidir?
Adaylar Internet üzerinden sınav başvuru formunu doldurup formun bir çıktısını alarak imzalar ve diğer başvuru belgeleri ile birlikte bireysel emeklilik aracılığını yapacakları şirketlere teslim eder. Şirketler başvuru formlarını ve belgelerini, adayların isimlerinin ve diğer hususların yer aldığı listeyi ve listedeki adayların sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu EGMye gönderir. Internet üzerinden hazırlanacak olan aday listesinin şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.

Bireysel olarak nasıl başvurulabilir?
Herhangi bir emeklilik şirketi adına aracılık faaliyetinde bulunmayan adaylar Internet üzerinden sınav başvuru formunu doldurup formun bir çıktısını alarak imzalar ve diğer başvuru belgeleri ile birlikte elden, iadeli taahhütlü posta ile veya kargo ile EGMnin Sarıkanarya Sok. No:18 Yolbulan Plaza A Blok Kat:1 34742 Kozyatağı-İSTANBUL adresindeki ofisine iletirler.

e-BEASa başvurdum ancak başvuru formunun çıktısını alamadım. Nasıl alabilirim?
Sınav kayıt işlemi tamamlandıktan sonra adayların e-posta adresine ulaşan e-posta mesajındaki linkten başvuru formuna ulaşılabilmekte ve çıktısı alınabilmektedir. İlgili iletinin silinmiş olması durumunda, aracılığı ile başvuruda bulunulan emeklilik şirketi ile temasa geçilmesi, bireysel olarak başvuruda bulunanların ise ilgili başvurularını iptal ettirmek üzere EGM’ye dilekçe göndermeleri, iptal işleminden sonra yeniden başvurmaları gerekmektedir.

e-BEAS ÜCRETİ

Sınav ücreti ne kadardır? Hangi hesaba yatırılmalıdır?

Sınav ücreti sınava ilk kez katılanlar için 254 TL, ilk sınavda başarısız olan, lisansı tamamlayıcı eğitim programına katılmadığı için iptal edilen veya sınavının geçerlilik süresi dolan ve tekrar sınava katılanlar içinse 127 TL.dir. Bu ücret, bireysel başvurularda Yapı Kredi Bankası Osmanbey Özel Bankacılık Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR27 0006 7010 0000 0001 2126 94 nolu, şirket aracılığıyla yapılan başvurularda ise ilgili şirket tarafından Yapı Kredi Bankası Osmanbey Özel Bankacılık Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR97 0006 7010 0000 0001 2126 95 nolu EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ A.Ş. hesaplarına; sınava başvuran adayın TC kimlik numarası, ad ve soyadı açıklaması ile yatırılacaktır. Açıklama bölümündeki bilgi eksiklik veya hatalarından kaynaklanabilecek gecikme ve sonuçlardan EGM sorumlu tutulamaz. Şirketler kendi adaylarının sınav ücretlerini belirtilen hesaplara toplu olarak yatırabilir. Bu durumda, şirket unvanının ve ilk veya tekrar giren toplam aday sayısının açıklama kısmında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Sınav ücretinde değişiklik yapılabilir mi?
Sınav ücretinde değişiklik yapılabilir. Sınav ücreti aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmemek koşuluyla Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenir. Bir değişiklik olması durumunda bu durum Internet üzerinden duyurulur.

Hangi hallerde sınav ücreti geri alınabiliyor?
Başvuru belgelerinin eksik olması nedeniyle başvurunun reddedilmesi veya sınav atamasından önce adayın başvurusunun iptalini talep etmesi halinde, yatırılan ücret,adayın EGM’ye göndereceği ıslak imzalı dilekçede belirtilen banka hesap numarasına gönderilmek suretiyle iade edilir.

Sınavın gerçekleştirilmesini engelleyen olay veya koşullar nedeniyle sınavın iptal edilmesi halinde adayın yatırmış olduğu sınav ücreti, adayın gireceği bir sonraki sınav ücretine mahsup edilir ya da adayın EGM’ye göndereceği ıslak imzalı ücret iadesi talep dilekçesinde belirtilen banka hesap numarasına gönderilmek suretiyle iade edilir. Adayın iptal edilen sınavdan sonra katılacağı sınavdan en geç yedi gün önce EGM’ye talebini iletmesi halinde iptal edilen sınavın ücreti adaya iade edilir.

Sınava katılamama durumunda sınav ücreti geri alınabilir mi?
Adayın sınavda başarısız olması, geç kalma nedeniyle sınava alınmaması, sınava katılamaması ve "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik"in 10. maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı sınavın iptal edilmesi durumunda sınav ücretinin iadesi söz konusu değildir.

Şirket tarafından yapılan toplu başvurularda bazı başvuruların reddedilmesi durumunda sınav ücreti nasıl iade ediliyor?
Şirket aracılığıyla yapılan başvurunun reddi veya sınavın iptal edilmesi durumlarında, sınav ücretinin adaylar adına topluca şirket tarafından yatırılması nedeniyle, iadeye ilişkin şirketten bir talep gelmedikçe, ilgili kişilerin sınav ücreti girilecek bir sonraki sınavın ücretine veya sınav ücreti yatırılmamış başka bir adayın ücretine mahsup edilebilecektir.

Şirket aracılığıyla başvuruda bulunan bir adayın işten ayrılması durumunda, sınav ücreti mahsup edilebilir mi?
Sınav ücreti yatırılan, başvuru belgeleri ve formu EGMye gönderilen bir adayın işten ayrılması durumunda, ilgili kişi için ödenen sınav ücreti şirket aracılığıyla gelen başka bir adayın sınav ücretine mahsup edilebilecektir. Mahsup işleminin gerçekleştirilebilmesi için adayın işten ayrılması nedeniyle başvurusunun değerlendirmeye alınmaması yönündeki şirketin yazılı talebinin, adayın gireceği sınav tarihinden bir önceki iş günü mesai saati bitimine kadar EGMye ulaştırılması gerekmektedir.

Başvurunun reddedilmesi halinde, bu durum adaylara nasıl bildiriliyor?
Başvurunun reddedilmesi halinde, bu durum, gerekçesi ile birlikte değerlendirmeyi takip eden 10 işgünü içinde bireysel başvuran adayların posta adreslerine, şirketler aracılığıyla başvuran adayların ise adaya ulaştırılmak üzere şirketine bildirilir.

Aday, başvurusunun reddine sebebiyet veren belge ve bilgi eksikliklerini tamamladıktan sonra hangi tarihte tekrar sınava katılabilir?


Başvuru, eksiklik ve hatalar giderilinceye kadar dikkate alınmaz. Eksiklik ve hataların giderildiği tarihten sonra, sınav kapasitesinin uygun olduğu ilk e- BEAS için tekrar incelemeye alınır.

e-BEAS ATAMASI

Sınav atamalarında başvuru tarihine göre öncelik bulunuyor mu?
Sınav kapasitesine ve gelen başvuru sayısına bağlı olarak, sınava katılacak aday sayısının her şirket için eşit dağılımı sağlanmaktadır. Bireysel başvurularda ise, şehir bazında başvuruların EGM’ye ulaşma önceliğine göre sınav ataması yapılmaktadır.


Adaylar sınav giriş belgesini nasıl alabiliyor?

e-BEASa girmesi uygun bulunan adaylar, sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden en geç yedi gün önce EGM WEB sitesinden alabilirler.


Adayların sınava gelirken yanlarında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Tüm adayların EGM WEB sitesinden alınmış sınav giriş belgesini ve fotoğraflı nüfus cüzdanlarını (yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarını) yanlarında bulundurması gerekmektedir.

Sınavda hesap makinesi kullanılabiliyor mu?
Adayların yanlarında hesap makinesi bulundurması yasak olduğu için, gerektiği durumlarda bilgisayarlarda yüklü olan hesap makinesi programı kullanılabilecektir.

e-BEAS SORULARI

Sınav hangi konuları kapsıyor? Her bölümden kaç soru geliyor? Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç almak gerekiyor?

MODÜL

SORU SAYISI

ORTALAMADAKİ
AĞIRLIĞI (%)

Temel İşletme ve İktisat

5

5

Finans ve Yatırım Araçları

20

20

Sigortacılık

5

5

Satış Yönetimi ve Pazarlama

15

15

Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat

55

55

TOPLAM

100

100


Sınavda başarılı sayılabilmek için alınan notun 100 üzerinden en az 65 olması gerekmektedir. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları etkilememektedir.

 

Sınav soruları nasıl hazırlandı?
e-BEASta adaylara yöneltilen sorular titiz ve yoğun bir çalışmanın sonucunda, tamamen objektif ölçütlere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Soruların hazırlanma süreci Müsteşarlık, EGM, emeklilik şirketleri ve üniversitelerin aktif katılımı ve işbirliği ile gerçekleşmiştir. Bütün sorular ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda zorluk derecelerine göre ayrılmış; gerek soruluş biçimi gerek içerik bakımından doğruluğu ve adayların bilgi düzeyini ölçmesi konusunda şüphe uyandıracak her türlü soru, sınav modüllerinden çıkarılmış; soru setleri Müsteşarlık ve EGM tarafından kontrol edildikten sonra, şeffaflık ilkesine uygun olarak emeklilik şirketlerinin de aktif kontrolünden geçerek, son halini almıştır.

 

Sınav hangi yöntemle gerçekleştiriliyor? Sınav süresi ne kadar?


e-BEAS elektronik ortamda yapılmaktadır ve sorular çoktan seçmeli şekilde sorulmaktadır. Soru setleri sınav esnasında çevrimiçi çalışmakta ve her bilgisayara farklı soru seti gelecek biçimde sınavdan önce yüklenmektedir. Adaylar salona sınavın başlamasından on beş dakika önce kabul edilecektir. Her adaya sınav gözetmeni tarafından, bir kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. Kullanıcı adı ve şifresi, adaylar sınav salonuna alındıktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra sınav giriş belgesi karşılığında verilecektir. Kullanıcı adı ve şifresi olmadan sınava başlamak mümkün değildir. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav süresi, adayın kendisine verilen kullanıcı şifresini bilgisayara kodlamasından ve "sınavı başlat" düğmesine basmasından sonra başlayacaktır.

 

Sınavda yanıtlanacak soruların adaylara göre dağılımı nasıl sağlanıyor?
e-BEAS elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır. Soru setlerinin adaylara göre dağılımı rastgele belirlenmekte; aynı soru, şıklarının yerinin ve soru sırasının değiştirilmesi yoluyla farklı adaylara sorulabilmektedir. Bazı adayların genel olarak kolay, bazı adayların genel olarak zor sorularla karşılaşması gibi bir durum söz konusu değildir. Farklı emeklilik şirketleri adına sınava katılan adaylara farklı zorluklarda soru setlerinin yöneltilmesi de söz konusu değildir.

 

Geç kalan adaylar sınava katılabiliyor mu?
Sınav başlama saatinde sınav salonunda bulunmayan adaylar, sınav başladıktan sonra hiçbir şekilde salona alınmamakta ve sınava girme hakkını kaybetmektedir.

 

Sınavı erken bitiren adaylar salondan çıkabiliyor mu?
Sınavı erken bitiren adaylar, "bitir" düğmesine basıp verdikleri yanıtların bilgisayara kaydedilmesinden sonra salondan çıkabileceklerdir.

 

Sınav salonlarında kaç gözetmen bulunuyor ve yetkileri neler?
Sınavlarda EGMden bir ve sınavın yapıldığı üniversite bünyesinden bir olmak üzere iki gözetmen bulunmaktadır. Sınav salonunun bulunduğu üniversitenin bilgi işlem sorumlusu olası teknik aksaklıklara müdahale etmek üzere sınav süresince gözetmenlere eşlik etmektedir. Gözetmenlerin yetki ve sorumlulukları:

-   Sınav öncesinde sınav yerinin ve bilgisayarların güvenliğini kontrol etmek,

-   Adayların sınav giriş belgelerini ve kimlik bilgilerini kontrol etmek, imza formunu adaylara imzalatmak,

-   Sınav giriş belgelerini adaylardan toplayarak kullanıcı adı ve şifrelerini dağıtmak,

-   Adayların yanlarında bulundurmaması gereken cihazların kontrolünü yapmak,

-   Sınav sürecini başlatmak,

-   Sınav esnasında, adayın sınav ekranında gözüken ismi ile masa üzerinde bulunan kimlik belgesinin kontrolünü yapmak,

-   Olası teknik aksaklıklar nedeniyle ara vermek zorunda kalan adayın sınava devam etmesini sağlamak,

-   Olası teknik aksaklıklar aynı gün ve aynı salonda yapılacak bir sonraki sınavın yapılmasını engelleyecek derecede süre kaybına neden olacak ise, sınavı iptal etmek ve konuyla ilgili tutanak düzenlemek,

-   Sınavda kopya çekildiğinin veya verildiğinin tespiti halinde ilgili adayın sınavını geçersiz kılmak ve konuyla ilgili tutanak düzenlemek,

-   Sınavda sorulan soruların önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun tespiti halinde, katılanların tümü veya bir kısmı için geçerli olmak üzere sınavı geçersiz kılmak ve konuyla ilgili tutanak düzenlemek,

-   Sınav sorularının adaylar tarafından sınav salonu dışına çıkarılmamasını sağlamak.

 

e-BEAS SONUÇ VE LİSANS BELGESİ GÖNDERİMİ

Sınav sonuçları nasıl duyuruluyor?
Sınav sonuçları, EGMnin Internet adresinde duyurulur. EGM, sınav sonuç belgesinin bir nüshasını, bireysel başvuran adayların posta adreslerine iadeli taahhütlü olarak, şirket aracılığıyla başvuran adayların ise, adreslerine gönderilmek üzere, ilgili şirketlere gönderir.

 

Sınavda başarılı olan adaylar lisans belgesini nasıl alıyor?
Sınavda başarılı bulunan kişiler için düzenlenen lisans belgesi, sınav sonuç belgesi ile birlikte, bireysel başvurularda kişilere, emeklilik şirketi aracılığıyla yapılan başvurularda ise, kişiye iletilmek üzere şirkete gönderilmektedir.

 

e-BEAS İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonucuna itiraz hakkı var mı? Varsa, nasıl itiraz edilebiliyor?
Adaylar, sonuçların tebliğ edilme tarihinden itibaren 10 işgünü içinde, itiraz dilekçesi ile birlikte EGMye başvurarak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçesi EGMnin Internet adresinden sağlanabilir. Süresi içerisinde yapılan itirazlar, ilgili Yönetmeliğin 11. maddesindeki hüküm uyarınca, itiraz dilekçesi ve sınav ücretinin azami yüzde onu tutarında olan 25,40 TLlik itiraz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun EGMye ulaşmasını takip eden 30 gün içinde itiraz komisyonu tarafından incelenip karara bağlanır ve sonuç, itiraz eden kişiye gerekçeli ve yazılı olarak bildirilir. İtiraz ücreti, Yapı Kredi Bankası Osmanbey Özel Bankacılık Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR27 0006 7010 0000 0001 2126 94 EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ A.Ş. hesabına yatırılacaktır. Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasındaki hüküm gereği, itiraz dilekçesinde itiraza neden olan husus ve itiraz eden kişinin açık adresi yazılır. Üzerinde isim, adres, tarih, imza ve TC kimlik numarası taşımayan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Sınavda sorulan sorulara ilişkin itirazlarda, sorunun bulunup incelenebilmesi için, soru numarasının itiraz dilekçesinde yer alması zorunludur.

 

Sınavda başarısız olan adayların sınava kaç defa giriş hakkı bulunuyor?
e-BEASta başarısız olan adaylar, sınav sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden sınava girebilir.

 

Hangi hallerde sınav geçersiz sayılır veya iptal edilir?

-   Sınava katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunduğu ve sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişiler üç yıl süreyle açılacak sınavlara giremez. 

-   Emeklilik Gözetim Merkezi sınav sorularının önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun tespiti halinde, katılanların tümünün veya bir kısmının sınavını geçersiz sayar. 

-   Sınavın gerçekleşmesini engelleyen olay ve koşulların varlığı halinde, EGM sınavı iptal edebilir.

e-BEAS’A HAZIRLIK
Adayların sınava girmeden önce sınavın nasıl olacağını görme şansları var mı?
Adaylar, EGM WEB sitesinde (http://www.egm.org.tr) yayınlanan örnek e-BEASa, kullanıcı adı ve şifresi almak suretiyle girerek, sınav ekranının bir örneğini görme şansına sahiptir. Ayrıca WEB sitesinde yayınlanan 300 adet örnek sorudan, sınavda sorulacak sorular hakkında bilgi sahibi olabilir.

 

Sınav hazırlığına yönelik yayımlanmış kitaplar ya da Kurumunuz tarafından düzenlenen hazırlık kursu, eğitim programı vb. bulunuyor mu?
Adaylara yönelik olarak e-BEAS’a hazırlık amacı ile Kurumumuz tarafından düzenlenen kurs veya eğitim programı bulunmamaktadır. Sınav hazırlığına yönelik yayımlanmış bazı hazırlık kitapları bulunmakla birlikte niteliğine ve güncelliğine dair Kurumumuzca herhangi bir teminat verilememektedir.

 

TAMAMLAYICI EĞİTİM PROGRAMI (BESES)

Lisansı olan bireysel emeklilik aracılarının lisans alma tarihinden sonra yapmaları gereken başka bir şey var mı?


Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından, lisansı olan bireysel emeklilik aracılarının mesleki yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla, tamamlayıcı eğitim programı düzenlenmektedir. Aracıların tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak Lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılmaları gerekmektedir.

 

WEB sitenizde yer alan “Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil Sorgulaması” bölümünde “yetkisiz” olarak görünüyorum. Ne yapmalıyım?
Tanıtım kartı olmayan ve bir emeklilik şirketi adına aracılık faaliyetinde bulunmayan kişilerin satış yetkisi bulunmadığından yetkisiz olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, tamamlayıcı eğitim programına katılım yükümlülüğünü yerine getirmeyen aracıların tanıtım kartlarının iptal edilmesi sebebi ile satış yetkileri bulunmamaktadır. Bu şekilde yetkisiz olan aracıların tekrar satış yetkili hale gelebilmesi için tamamlayıcı eğitim programına katılmaları ve bağlı oldukları emeklilik şirketi aracılığıyla yeniden tanıtım kartı talebinde bulunması gerekmektedir.

Bireysel emeklilik aracı sicil numaramı nasıl öğrenebilirim?
Kurumumuz WEB sitesinde yer alan Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil Sorgulaması bölümünden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak sicil numarası öğrenilebilir.

Tamamlayıcı eğitim programına nasıl katılabilirim?
Tamamlayıcı eğitim programına kayıt işlemleri ve eğitime katılım Kurumumuz WEB sitesi üzerinden yürütülmektedir. Kurumumuzun WEB sitesinde yer alan Bireysel Emeklilik Aracıları Sürekli Eğitim Sistemi (BESES) üzerinden kayıt işlemi yapıldıktan sonra, kişisel e-posta adresinize gönderilecek şifre ile birlikte aynı bölümde yer alan eğitime giriş linkine tıklayarak eğitimi alabilirsiniz.

 

Tamamlayıcı eğitim programı ne zaman düzenleniyor?
Eğitimler düzenli aralıklarla güncellendiği için aracıların eğitim dönemleri içinde istedikleri bir anda eğitim alabilmeleri mümkündür.

 

Tamamlayıcı eğitim programına giriş şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?
Kurumumuzun WEB sitesinde yer alan Şifre Hatırlatma menüsünü kullanılarak şifrenin kayıtlı e-posta adresine tekrar gönderilmesi sağlanır.

 

Tamamlayıcı eğitim programına kayıt olurken tanımladığım e-posta adresimi değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Kayıtlı olan e-posta adresini değiştirmek için, Kurumumuzun WEB sitesinde yer alan E-posta Değişikliği menüsünü kullanılarak yeni bir e-posta adresi tanımlanabilir.

 

Geçmiş dönemlerde alınmayan tamamlayıcı eğitimler tekrar alınabiliyor mu?
Tamamlayıcı eğitimler ancak ilgili eğitim dönemi içinde alınabilmekte, geçmişte alınmayan eğitimlerin tamamlanması mümkün olmamaktadır.

 

Tamamlayıcı eğitim programına katılım zorunlu mu?
Kurumumuz tarafından düzenlenen tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak lisans alma tarihinden itibaren 2 yıl içinde, takip eden dönemlerde ise her yıl katılım zorunludur.

 

LİSANS İPTALİ
Bireysel emeklilik aracılığı lisansının iptali mümkün mü?

Bireysel emeklilik aracısının lisansı aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:
-   Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmama,
-   Tanıtım kartı kullanmadan işlem yaptığı tespit edilen aracının aynı fiili tekrarlaması, 
-   Tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verme veya yetkisiz kişilerce yapılmış satışları kendi yapmış gibi gösterme,

-   Yönetmelik’in *17. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına aykırı işlem yaptığı tespit edilerek lisansı askıya alınan aracının, lisansının askıya alınmasını gerektiren fiili üç yıl içinde tekrarlaması

-   Yönetmelik’in **19. maddesine aykırı işlem yapma
-   Sicile kayıt için aranan şartları taşımadığının veya sonradan kaybettiğinin anlaşılması 
-   Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapılan işlemlerden dolayı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suça ilişkin ihbar veya şikâyet yapılması sonucunda, mahkûmiyete ilişkin karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi


* MADDE 17 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, yapacağı her türlü tanıtım, pazarlama, satış ve benzeri faaliyetinde ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uyar, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun faaliyette bulunur, katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınır. (2)Bireysel emeklilik aracısı, katılımcının yaşı ve beklentilerine göre, sistemin uzun vadeli yapısını da göz önünde bulundurarak katılımcıya uygun tavsiyede bulunur ve katılımcının taleplerini dikkate alarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.
** MADDE 19 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamaz, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ile hiçbir para alışverişinde bulunamaz; katılımcı adına aktarım işlemi yapamaz ve katılımcı adına fon dağılımı oranlarını belirleyemez.

Lisansı iptal edilen aracı yeniden lisans alabiliyor mu?

Tamamlayıcı eğitim programına katılmama nedeni dışındaki nedenlerle lisansı iptal edilen bireysel emeklilik aracıları, lisans iptal tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak sınavlara giremezler. Daha sonra e-BEAS’a tekrar başvuruda bulunabilirler.

 Tamamlayıcı eğitime katılmama nedeniyle lisansı iptal edilen aracı yeniden lisans alabilir mi?

Tamamlayıcı eğitime katılmama nedeniyle lisansı iptal edilen bireysel emeklilik aracıları, lisans iptal tarihinden sonra e-BEAS’a tekrar başvurabilirler.

 

 

Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı