İdari Yargı Hakimliği Rehberlik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

2019 İDARİ YARGI HÂKİM  ADAYLIĞI

Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile içişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları KPSS kapsamı dışındadır.

İdari Hakimlik Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak,

  1. b) Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (2019 yılı için doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
  2. c) İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgelerini,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

SINAVA BAŞVURULAR:
Sınava başvurular Adalet Bakanlığınca yayınlanacak başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınır.

Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın girmek istediği sınav tür/türleri, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine (katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.

SINAV ŞEKLİ:
İdari Hâkim Adaylığına atanacaklarla ilgili sınavlar yazılı ve mülakat şeklinde iki kademede yapılır.

Sınavlarda tüm sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konu ve soru adedinden oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe, 6 soru
Matematik, 6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri, 6 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 6 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru
konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ile;

Alan Bilgisi Testi:
Anayasa Hukuku, 7 soru
İdare Hukuku, 7 soru
İdarî Yargılama Usulü, 7 soru
Hukuk Yargılama Usulü (Medeni Usul Hukuku) 7 soru
Medeni Hukuk 7 soru
Borçlar Hukuku ( genel hükümler), 7 soru
Ceza Hukuku ( genel hükümler), 7 soru
Vergi Hukuku, 7 soru
Vergi Usul Hukuku, 7 soru
Maliye 3 soru
Ekonomi ( iktisat) 4 sorukonularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Genel  Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (30) tam puan üzerinden;

Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (70) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (örnek: 500) iki katı fazlası olan 1500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 1500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 1500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olmuş sayılmak için, mülakata katılan üyelerin 100 üzerinden verilen notların aritmetik ortalamasının 70 veya daha yukarı olması şarttır.

Mülakatın sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak bir mülakat başarı listesi hazırlanır.

Sınava katılanların, yazılı sınav kurulu ve mülakat kurulu tarafından imza altına alınan başarı listelerinde yazılı bulunan puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak nihai başarı listesi Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanların da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir.


İİBF MEZUNLARI İÇİN İDARİ HAKİMLİK SINAVI YOL HARİTASI:
2013 Yılında Adalet Bakanlığı sınav takvimine göre, 02.11.2013 tarihinde 200 kişilik İdari Hakim alımı duyurulmuştur.

Sınav takviminin açıklanması ile İİBF mezunlarının İdari Hakimlik Sınavı ile ilgili soruları ve Adalet Bakanlığının 2012 sınavı öncesi yeni uygulamaya başladığı transkript ve bazı İİBF bölümlerinin sınava alınmaması konusu kafaları karıştırmaya devam etmektedir.

Öncelikle İİBF mezunları için önceki yıllarda alımı yapılan bölümler açısından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır,

İibf Mezunları İçin Transkript Şartı

2012 yılında İİBF mezunları için istenilen belgelere, Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgelerini, ibraz etmeleri şartları getirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Hakim –  Savcı Adaylığı Şube Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda, bu uygulamanın daha önce sınava girmiş olan kamu yönetimi, iktisat, işletme, Çeko, uluslar arası ilişkiler, maliye gibi İİBF ve SBF bünyesinde yer alan tüm bölümleri kapsamadığını transkriptlerini ibraz edeceklerini ancak sınava giriş yönünden bir engel olmadığı , ancak bölümlerde almış olduğu hukuk derslerinin tespiti amacıyla bu belgenin istendiği ve yeteri kadar hukuk dersi almayanların sınava kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Bu durumda yukarıdaki giriş şartları taşıyan İİBF mezunlarının İdari Hakimlik sınavına girmelerinde bir engel bulunmamaktadır.