KGK Bağımsız Denetçilik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder


2019 KGK KAMU GÖZETİMİ KURUMU 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK KURSLARI

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1- Sınavın; müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bağımsız Denetçilik Sınavı başvuruları, ilan edilen başvuru süresi içerisinde Kurumumuzun internet sitesi  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2- Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

3- Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere (Mayıs - Kasım), İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da  düzenlenmektedir.

4- Sınav Konuları, aşağıdaki ana konuları kapsar;

     a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

     b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler 

      ve standartlar),

     c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

     ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat ),

     d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

     e) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

5-  Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

6-  Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Sınavın; konular itibarıyla birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, soruların hazırlanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bunlar için ödenecek ücrete ilişkin esaslar ile sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

7- Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150.- TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmamaktadır. Yukarıda belirtilen sınav ücreti 2018 takvim yılına ilişkin sınav ücreti olup, 2019 takvim yılı için değişebilir.

8- Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Ancak; Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

9- Sınavlara katılım ile ilgili sınırlama bulunmamakta olup, sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

10- Sınav sonuçları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (http://www.kgk.gov.tr) internet sitesi ‘‘Bağımsız Denetçilik Sınavı’’ ekranı içerisinde yer alan ‘‘Sınav Duyuruları’’ Ekranından ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları, posta yolu ile adayların adreslerine ayrıca gönderilmemektedir.

11- Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespiti amaçlı yapılmalıdır. Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12- Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yazılı dilekçe ile yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

 


Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı