Adli Yargı Hakimliği Rehberlik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

2019 ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI

Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile içişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları KPSS kapsamı dışındadır.

Adli Hakimlik Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

  1. Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (2019 yılı için doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar,
    2017 yılı için doğum tarihi 01.01.1982 ve daha sonra olanlar gibi )
    doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
  2. Adli yargı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

b) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

c) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

d) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

f) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.


SINAVA BAŞVURULAR:
Sınava başvurular Adalet Bakanlığınca yayınlanacak başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınır.

Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın girmek istediği sınav tür/türleri, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine (katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.


SINAV ŞEKLİ:

Hâkim ve Savcı Adaylığına atanacaklarla ilgili sınavlar yazılı ve mülakat şeklinde iki kademede yapılır.

Sınavlarda tüm sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konu ve soru adedinden oluşacaktır:


Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe, 6 soru
Matematik, 6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri, 6 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 6 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ile;


Alan Bilgisi Testi:

Anayasa Hukuku, 7 soru
İdare Hukuku, 7 soru
İdarî Yargılama Usulü, 7 soru
Hukuk Yargılama Usulü 7 soru
Medeni Hukuk 7 soru
Borçlar Hukuku, 7 soru
Ceza Hukuku, 7 soru
Ceza Yargılama Usulü, 7 soru
Ticaret Hukuku, 7 soru
İcra ve İflas Hukuku 7 soru

konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
:

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Genel  Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (30) tam puan üzerinden;

Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (70) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (örnek: 1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 4500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.


MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olmuş sayılmak için, mülakata katılan üyelerin 100 üzerinden verilen notların aritmetik ortalamasının 70 veya daha yukarı olması şarttır.

Mülakatın sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak bir mülakat başarı listesi hazırlanır.

Sınava katılanların, yazılı sınav kurulu ve mülakat kurulu tarafından imza altına alınan başarı listelerinde yazılı bulunan puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak nihai başarı listesi Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanların da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir.